Strona główna » Jednostki organizacyjne » Jednostka organizacyjna » Urząd Gminy Krzemieniewo

Urząd Gminy Krzemieniewo

Więcej informacji: www.krzemieniewo.pl

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji    rządowej, 
- zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
- zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

W szczególności do zadań Urzędu należy:

- przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,  wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz  podejmowania innych czynności prawnych  przez organy Gminy,
- wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
- zapewnienie organom Gminy  możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
- przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
- realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
- zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
- prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
- wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwów.
- realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy -  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Jednostka organizacyjna
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0