Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

- kierowanie pracą Referatu Organizacyjno-Administracyjnego,
- opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i realizowanie polityki kadrowej ,
- nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
- prowadzenie spraw w zakresie okresowych ocen pracowniczych,
- prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
- sprawowanie funkcji opiekuna nad praktykantami i stażystami,
- nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw interesantów,
- nadzór nad procesem informatyzacji urzędu,
- realizacja i koordynacja kontroli zarządczej,
- przewodniczenie komisji inwentaryzacyjnej,
- organizacja i koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów powszechnych, referendów, spisów i wyborów jednostek pomocniczych,
- nadzór nad realizacją ustawy o zamówieniach publicznych,
- inicjowanie, planowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pomocowych,
- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy strukturalnych, koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych oraz programów pomocowych,
- nadzór nad sprawami ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
- nadzór nad realizacją ustawy o ochronie danych osobowych,
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
- organizacja przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,
- zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez stanowiska pracy materiałów na posiedzenia komisji i sesje Rady,
- załatwianie spraw z zakresu działalności lobbingowej,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- nadzór nad przygotowaniem materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej,
- prowadzenie spraw z zakresu kultury, w tym szczególnie: tworzenia, przekształcania i likwidacji gminnych instytucji kultury, prowadzenia rejestru gminnych instytucji kultury,
- wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0