Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy


Do zadań Skarbnika należy:

- kierowanie pracą Referatu Finansowego,
- wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym opracowywanie projektów polityki rachunkowości, planów kont i innych instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy,
- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy, w tym kontrola wstępnej zgodności operacji z planem finansowym,
- kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
- przygotowania projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, przy ścisłej współpracy z Wójtem Gminy,
- współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdawczości,
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i WPF,
- przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie zmian w budżecie i WPF,
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaciąganych pożyczek lub kredytów,
- bieżące monitorowanie zadłużenia Gminy i nadzór nad terminową spłatą zadłużenia,
- wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0