Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p.poż. i sportu

Stanowisko ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony p.poż. i sportu


Do zadań stanowiska należą:

- realizacja zadań w sprawach obronnych, a w szczególności: współdziałanie z organami wojskowymi, administracja wojskowych rezerw osobowych, w tym rejestracja, kwalifikacja wojskowa i ewidencja, z zakresu świadczeń na rzecz obrony, planowanie i opracowywanie przedsięwzięć obrony cywilnej oraz aktualizowanie dokumentów w ramach planowania  i programowania obronnego w tym, w szczególności planu operacyjnego funkcjonowania  gminy, opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (między innymi planu) akcji kurierskiej Gminy przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień  i Policją,
- realizacja zadań  w  sprawach zarządzania kryzysowego, a w szczególności: kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego (opracowywanie i realizacja gminnego planu zarządzania kryzysowego), organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz innych nałożonych na Gminę przepisami ustawy o zarządzeniu kryzysowym,
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej: prowadzenie zadań Gminy wynikających z przepisów prawa, prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej Urzędu oraz nadzór nad jednostkami podległymi, współpraca z PSP oraz jednostkami OSP działającymi na terenie Gminy.
- prowadzenie spraw związanych z ochroną informacji niejawnych, a w szczególności: pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających,
- realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku, w tym : zlecanie zakupu nagród, wyjazdów sportowców i zakupu materiałów i sprzętu sportowego współpraca z klubami sportowymi, w tym w sprawy związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji udzielonych klubom sportowym i jednostkom OSP, przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zadań w/w
- bieżąca archiwizacja dokumentów
- obsługa oficjalnej strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
- zastępstwo na stanowisku ds. organizacyjnych i kadrowych,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0