Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Wójt Gminy Krzemieniewo

Wójt Gminy Krzemieniewo


Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
- prowadzenie bieżących spraw Gminy,
- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
- zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
- okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
- rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
- upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych jak również od kierowników jednostek podległych gminie,
- ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
- organizowanie współpracy Gminy z zagranicą
- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady.
Informacje powiązane:

- JEDNOSTKI PODLEGŁE:
- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Kadencja: 2019-2023 (2019 - 2023)
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0