GMINA KRZEMIENIEWO
Osoby Jednostki Dokumenty Tematy Strona WWW Urzędu

Nowy Dowód Osobisty [kliknij tutaj]

Dowozy uczniów do szkół [kliknij tutaj]

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków [kliknij tutaj]

Podatki - Opłaty - Deklaracje 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Nowe Podatki – Opłaty – Deklaracje – lipiec 2019 rok [kliknij tutaj]

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » 123UCHWAŁA Nr XXI/123/2009 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie projektu pt. „Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

123UCHWAŁA Nr XXI/123/2009 RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE z dnia 09 kwietnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie projektu pt. „Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Numer uchwały: 123
Numer sesji: XXI
Rok: 2009

UCHWAŁA Nr XXI/123/2009
RADY GMINY W KRZEMIENIEWIE
z dnia 09 kwietnia 2009 r.


w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie projektu pt. „Razem łatwiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami), oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Krzemieniewo
uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się i wyraża zgodę na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie projektu systemowego „Razem łatwiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Okres realizacji projektu 2009-2013


§ 2

Przyznana kwota dofinansowania na 2009 rok wynosi 45.202,87 zł.

§ 3

Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie do realizacji zadań wynikających z projektu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie

Wejście Polski w nowy okres programowania 2007 – 2013 daje możliwość realizowania projektów ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( PO KL) z komponentu centralnego i regionalnego.

W odpowiedzi na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie złożył 19 marca 2009 r. wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Razem łatwiej".
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 5 bezrobotnych kobiet w wieku 25-50 lat zamieszkałych na terenie gminy Krzemieniewo oraz zwiększenie zaplecza personalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzemieniewie poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego.
Projekt zakłada wszechstronne wsparcie, takie jak: praca socjalna, aktywna integracja, warsztaty. Celem oddziaływań jest rozpoznanie przez uczestniczki własnych predyspozycji zawodowych oraz nabycie wiedzy i umiejętności dających podstawy do aktywności w sferze zawodowej i społecznej.
Idea projektu jest zgodna z przyjętą Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzemieniewo na lata 2006 - 2013, w którym określone są cele strategiczne polityki społecznej. Jednym z nich jest wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz redukowanie zjawisk ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Budżet realizowanego projektu będzie składał się z środków własnych i środków Europejskiego Funduszu Społecznego przy zachowaniu udziału 10,5 % własnych środków finansowych.
Przyznana kwota dofinansowania na 2009 rok wynosi 45.202,87 zł.

Projekt będzie realizowany również w latach następnych i może być skierowany do innych osób wymagających wsparcia. Budżet na lata następne będzie określony na każdy rok oddzielnie w zależności od planów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz przedkładanych projektów.
Proponowana uchwała umożliwi zawarcie umowy w sprawie realizacji projektu na lata 2009 - 2013.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Longina Szulc
Informację wprowadził: Tomasz Stachowiak
Opublikowany dnia: 2009-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-05-06
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Instrukcja Statystyki Wyszukiwarka Redakcja BIP Archiwum Strony usunięte