Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Stanowisko ds. planowania przestrzennego


Do zadań stanowiska należą:
- wnioskowanie o sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium,
- ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, występowanie
o zmiany tych planów,
- współdziałanie w uzgadnianiu planów w toku ich opracowywania, współudział
w organizowaniu konsultacji społecznych i wykładanie planów do publicznego wglądu,
- wydawanie zaświadczeń i informacji z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- opracowywanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodno – ściekową i związaną z tym
sprawozdawczością,
- prowadzenie spraw z zakresu AGLOMERACJI i KPOŚK,
- sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu
czynności,
- prowadzenie dziennika korespondencji referatu,
- bieżąca archiwizacja,
- zastępstwo na stanowisku ds. budownictwa i na stanowisku ds. gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Katarzyna Spychaj
Opublikowany dnia: 2022-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-08-04
Zmian: 0