Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. fakturowania i księgowości w zakresie poboru opłat za ścieki komunalne

Stanowisko ds. fakturowania i księgowości w zakresie poboru opłat za ścieki komunalne


Do zadań stanowiska należą:

- windykacja i egzekucja opłat za ścieki,
- odbiór wniosków od mieszkańców i firm zgłaszających przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej i prowadzenie stosownej ewidencji,
- sporządzanie umów na odprowadzanie ścieków i prowadzenie rejestru zawartych umów,
- sporządzanie kalkulacji kosztów odbioru 1 m 3 ścieków w tym merytoryczny nadzór nad wydatkami i kosztami związanymi z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- prowadzenie ewidencji odprowadzanych ścieków, 

- dokonywanie naliczeń opłat za odprowadzanie ścieków i bieżące wystawianie faktur za ścieki wg wskazań wodomierzy,
- prowadzenie ewidencji analitycznej dochodów z tytułu odprowadzania ścieków, 

- sporządzanie sprawozdań finansowych i rzeczowych związanych z poborem opłat za ścieki, ilością zrzuconych ścieków i naliczaniem opłat za odprowadzanie ścieków.
- sporządzanie miesięcznych rejestrów sprzedaży vat w zakresie poboru opłat za ścieki i cząstkowego jednolitego pliku kontrolnego w zakresie pobieranych opłat,
- stała współpraca z Zakładem Usług Wodnych we Wschowie i Zootechnicznym Zakładem Doświadczalnym w Pawłowicach w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych do wystawiania faktur za ścieki,
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zarządzenia Wójta Gminy a także systematyczne, zgodne z instrukcją przekazywanie dokumentacji do archiwum. 

- zastępstwo na stanowisku ds. księgowości budżetowej,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0