Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony zdrowia

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony zdrowia


Do zadań stanowiska należą:

- prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej,
- współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa.
- realizacja przepisów wynikających z ustawy o zapobieganiu narkomanii w zakresie uprawy maku i konopi,
- organizowanie szkoleń dla rolników,
- szacowanie szkód w uprawach polowych, spowodowanych klęskami żywiołowymi,
- prowadzenie szacowania zwierząt zlikwidowanych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej,
- współpraca z Izbami Rolniczymi.
- ustalanie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- umowy najmu,
- opracowywanie projektu uchwały dot. gospodarki mieszkaniowej.
- ewidencjonowanie czasu pracy i organizacja pracy osób z wyrokiem sądu,
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień, a w szczególności profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- przygotowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, a także sprawozdań z tego zakresu,
- prowadzenie spraw z zakresu gminnych programów prozdrowotnych
- przygotowywanie projektów uchwał w sprawie udzielania dotacji szpitalom i rozliczanie tych dotacji,
- współpraca z miastem Leszno w zakresie udzielenia pomocy osobom bezdomnym i przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w tym zakresie,
- wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt.
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, nadzór nad wyłapywaniem i przekazywaniem do schronisk,
- wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy agresywnej,
- prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa i leśnictwa,
- opiniowanie planów łowieckich,
- prowadzenie dokumentacji w zakresie wydawania uprawnień w zakresie transportu drogowego, w szczególności: zezwoleń na wykonywanie zbiorowego przewozu osób na terenie gminy,
- współdziałanie, koordynowanie oraz nadzorowanie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w granicach administracyjnych gminy, przygotowywanie uchwał w kwestii statusu dróg, sporządzanie sprawozdań w zakresie dróg i ulic, prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem i odprowadzaniem do Urzędu Marszałkowskiego opłat za wprowadzanie wód deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej, korespondencja z PKP w sprawie przejazdów kolejowych,
- sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem oraz konserwacją przystanków komunikacyjnych, zlecanie zakupu nowych oraz napraw zniszczonych,
- zastępstwo na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami i promocji,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0