Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowiska ds. gospodarki komunalnej

Stanowiska ds. gospodarki komunalnej


Do zadań stanowiska należą:

- prowadzenie spraw z zakresu ochrony przyrody, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z usuwaniem drzew i krzewów, prowadzenie dokumentacji w sprawie ustanowienia lub zniesienia formy ochrony przyrody: pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
- egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz współdziałanie w tym zakresie z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego,
- realizacja innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy: tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy, zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, propagowanie działań proekologicznych oraz koordynacja akcji proekologicznych prowadzonych przez inne podmioty, m.in. Akcja „Sprzątanie Świata”,
- prowadzenie rejestru wyrobów zawierających azbest występujących u osób fizycznych z terenu gminy,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących udzielania zezwoleń na działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych,
- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
- współdziałanie w sprawowaniu nadzoru oraz prowadzenie dokumentacji i egzekucji w zakresie gromadzenia i opróżniania nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni,
- sprawowanie nadzoru, prowadzenie dokumentacji, prowadzenie postępowania administracyjnego oraz egzekucji administracyjnej w zakresie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, w tym wydawania zaświadczeń o możliwości przyłączenia do sieci,
- organizacja i realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie sanitacji gminy, zaopatrzenia w wodę, sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodnych,
- prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi, spraw związanych z utrzymywaniem zbiorników wodnych,
- naliczanie oraz dyspozycje w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat do Wód Polskich.
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
- zadania z zakresu ochrony zabytków, w tym rozliczanie dotacji udzielonych przez gminę na prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych
- przygotowywania projektów uchwał w zakresie w/w zadań,
- bieżąca archiwizacja,
- zastępstwo na stanowisku ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0