Strona główna » Jednostki organizacyjne » Stanowisko » Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadrowych


Do zadań stanowiska należy:

- przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie oraz prowadzenie ewidencji korespondencji,
- rejestracja faktur wpływających do kancelarii Urzędu Gminy,
- bieżący wydruk faktur przekazywanych w formie elektronicznej na adres faktura@krzemieniewo.pl,
- bieżący odbiór zwolnień lekarskich z platformy ZUS-PUA i ich ewidencja w programie kadrowym,
- obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
- prowadzenie centralnych rejestrów skarg, wniosków, petycji, umów oraz innych pism wpływających do urzędu;
- prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
- przygotowanie pomieszczeń i obsługa-w tym protokołowanie- spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta oraz Sekretarza Gminy,
- nadzór nad przechowywaniem i ewidencją pieczęci urzędowych,
- bieżąca archiwizacja dokumentów i prowadzenie archiwum zakładowego,
- nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
- prenumerata czasopism i gazet,
- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy  oraz akt osobowych pracowników,
- terminowe kierowanie pracowników na badania lekarskie,
- wystawianie świadectw pracy i sporządzanie dokumentacji do ZUS dla pracowników, z którymi stosunek pracy został zakończony,
- przygotowywanie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowisko pracy,
- sporządzanie umów o pracę, umów – zlecenia, umów o dzieło dla osób, których warunki zatrudnienia określił Wójt oraz współdziałanie w tym zakresie ze stanowiskiem ds. płac,
- bieżąca ewidencja w programie kadrowym wszystkich umów z pracownikami, zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych,
- prowadzenie całości spraw związanych z awansowaniem, nagradzaniem i nagrodami jubileuszowymi, w tym ustalanie wysokości nagród jubileuszowych, ekwiwalentów i odpraw emerytalnych,
- zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
- prowadzenie spraw dotyczących: dyscypliny pracy, planowania i wykorzystania urlopów, prowadzenia ewidencji czasu pracy i bieżąca ewidencja czasu pracy w programie kadrowym,
- prowadzenie spraw dotyczących składanych Wójtowi oświadczeń majątkowych,
- prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- okresowa analiza stanu bhp, przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
- zastępstwo na stanowisku ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i sportu,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Stanowisko
Autor informacji: Katarzyna Spychaj
Informację wprowadził: Dominik Sieciński
Opublikowany dnia: 2020-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-05-11
Zmian: 0